Internationales
Bildhauersymposium 
Moritzburg e.V.